marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
31.05.2011 I

sprzedawcy chłodu…

Biorąc pod uwage aurę – branża na czasie. Jednak podczas pracy chłod­no nie było, a wręcz zdecydowanie odwrotnie. :) Iglotech, to firma z siedzibą główną w Kwidzynie, i tam też trwała praca nad zdję­cia­mi z tego zlecenia. To w głów­nej mierze centrum za­o­pat­rze­nia tech­nicz­ne­go dla przedsiębiorstw zwią­za­nych z chłod­nic­twem i kli­ma­ty­za­cją. Poni­żej wybrane zdjęcia z tej sesji. M.in. wła­dze firmy i rap­tem kilka pro­duk­tów. Więcej i większe – tutajtutaj.

Iglotech
21.05.2011 I

„od włókna do tektury” – dzień 1

Ostatnie 3 dni to praca pod szyldem Mondi (także w dosłownym zna­cze­niu tego zwrotu). Przez prawie 40 godzin, towarzyszyłem uczest­ni­kom se­mi­na­rium „od włókna do tektury” (o którym wspo­mi­na­łem już wcześniej, przy okazji tego newsa) w trakcie wyk­ła­dów, nie­ofic­jal­nych dyskusji, imprez to­wa­rzy­szą­cych, a nawet posiłków. Ga­le­rie ze zdję­cia­mi z te­go wy­da­rze­nia, znajdują się tutaj.

from fibre to corrugated board
21.05.2011 I

„od włókna do tektury” – dzień 2

 

from fibre to corrugated board
21.05.2011 I

„od włókna do tektury” – dzień 3

 

from fibre to corrugated board
30.04.2011 I

Ice, ice baby!

Jedno z mniej typowych zleceń ostatnich dni — zdjęcia makiet lo­dów i innych produktów szybkiej konsumpcji, o rozmiarach od ~1,5 do ponad 2 metrów. Więcej i większe po kliknięciu.

makiety
16.04.2011 I

Lisie Kąty i balony

Fotorelacja z zawodów balonowych w Lisich Kątach koło Gru­dzią­dza. [click].

Lisie Kąty - zawody balonowe
15.04.2011 I

low-key castle

 

low key castle
07.04.2011 I

nowa fabryka łóżek…

…i innego sprzętu oraz mebli medycznych. Mowa oczywiście o fir­mie Stolter z Grubna, w której miałem dzisiaj przyjemność fo­to­gra­fo­wać uroczystość otwarcia nowej hali produkcyjnej. Cały zes­taw do obej­rze­nia tutaj.

Stolter - uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej

A poniżej kilka zdjęć hali, które wykonałem kilka dni wcześniej, z przez­na­cze­niem do zestawu materiałów dla dziennikarzy i za­pro­szo­nych gości.

Stolter - nowa hala produkcyjna
29.03.2011 I

„od włókna do tektury”

Producent papieru do produkcji opakowań, Mondi Świecie SA, or­ga­ni­zu­je co roku seminarium dla swoich klientów i kooperantów. Pod­czas tego cyklu spot­kań i prezentacji, uczestnicy poznają pro­ce­sy pro­duk­cji pa­pie­ru, nowe tech­no­lo­gie w tej dziedzinie, czy też cał­ko­wi­cie no­we ga­tun­ki tego surowca. Stąd też seminarium nosi nazwę „od włók­na do tek­tu­ry”. Skończyłem właśnie przy­go­to­wy­wa­nie ma­te­ria­łów mar­ke­tin­go­wych na tegoroczną edycję. No­wa ilus­tra­cja sta­no­wią­ca lo­go se­mi­na­rium, inst­ruk­cja i o­pa­ko­wa­nie do gadżetów. Pods­ta­wo­we za­ło­że­nie — to oczy­wiście druk obydwu pozycji na tek­tu­rze fa­lis­tej, wy­ko­na­nej z no­we­go typu papieru. Większe po kliknięciu.

seminarium od włókna do tektury seminarium od włókna do tektury
[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!