marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
08.10.2011 I

KK Świecie – Trefl II Sopot

Na otwarcie nowego sezonu – wygrana z Treflem. Pełna fotorelacja z meczu KK Świecie – Trefl II Sopot [klik].

KK Świecie - Trefl II Sopot
05.10.2011 I

słodka robota… :)

Wyjątkowo słodkie zlecenie mi się trafiło. Zdjęcia deserów (głów­nie lodowych) do menu pewnej kawiarni. Na tę okoliczność do­ło­ży­łem nową stroną w działe reklama / produkty, i umieściłem na niej tro­chę ponad połowę sfotografowanych deserów.

coffeein - desery
04.10.2011 I
29.09.2011 I

2 nogi + 16 łap

Tomek Dobrowolski, to poganiacz psich zaprzęgów. Ze swoimi hus­ky, regularnie bierze udział w zawodach w całej Polsce. Dzi­siej­sze­go popołudnia, podczas ostatniego treningu przed kolejnymi, so­bot­ni­mi zawodami, zrobiliśmy kilka zdjęć para-portretowych. Większe na stronie z portretami.

Tomasz Dobrowolski i jego psi zaprzęg
23.09.2011 I

akcydensy firmowe

Na czwartej podstronie dotyczacej projektów publikacji, umieściłem zlepek materiałów biurowych, które zaprojektowałem dla przy­go­to­wal­ni fleksograficznej – Proflex s.c. Jest to kartonowa teczka na do­ku­men­ty, papier listowy, koperta oraz wizytówki.

akcydensy firmowe dla Proflex s.c.
21.09.2011 I

gitara i koloratka

Ksiądz Przemysław Krzyżanowski, wy­da­je wła­śnie swo­ją de­biu­tanc­ką płytę, i z te­go wła­śnie po­wo­du (ob­wo­lu­ta CD) go­ścił w ro­li mo­de­la na dzi­siej­szej se­sji. Kil­ka zdjęć z niej, wrzu­ci­łem na dru­gą pod­stro­nę z portretami.

sesja plenerowa z księdzem Przemysławem Krzyżanowskim
13.09.2011 I

Magda i Sebastian

Dwa dni te­mu (właś­ci­wie to trzy, bo nie­dzi­elę przes­pa­łem), fo­to­gra­fo­wa­łem przy­go­to­wa­nia, ślub, chrzest i we­se­le Mag­dy i Se­bas­tia­na. Skoń­czy­łem właś­nie pra­cę nad tym wy­jąt­ko­wo ob­szer­nym (jak na mo­je stan­dar­dy) zes­ta­wem (328 zdjęć). Do ga­le­rii wrzu­ci­łem oczy­wiś­cie je­dy­nie skrót z te­go se­tu – rap­tem 64 zdję­cia.

Magda i Sebastian, ślub, chrzest, wesele
05.09.2011 I

logotypy – aktualizacja

Nowe i stare (o których za­pom­nia­łem). Pierw­sze dwa, to pro­jek­ty dla no­wej ka­wiar­ni (naz­wa tak­że mo­je­go po­mys­łu). Spor­to­maks.pl, to z ko­lei spor­to­wy ser­wis WWW, Mrów­ka Trans­port to zna­ny, lo­kal­ny prze­woź­nik, a Cafe Pier­rot to by­ła naz­wa ka­wiar­ni funkcjo­nu­jąc­ej przy Oś­rod­ku Kul­tu­ry Spor­tu i Re­kre­a­cji w Świeciu.

logotypy
03.09.2011 I

Ania i Olek

Ostatnia sobota sierpnia, to był nie tyl­ko naj­go­ręt­szy chy­ba dzień w ro­ku, ale prze­de wszyst­kim świę­to Ani i Ol­ka. Na swój ślub do Świe­cia przy­je­cha­li aż z Lon­dy­nu, aby ce­leb­ro­wać go ze swo­i­mi naj­bliż­szy­mi i przy­ja­ciół­mi. Zaś­lu­bi­ny od­by­ły się w klasz­to­rze po­ber­nar­dyń­skim, a we­se­le w oś­rod­ku „Per­ła Bo­rów” w Tleniu. Skrót z peł­ne­go fo­to­re­por­ta­żu umieś­ci­łem tutaj.

Ania i Olek, ślub i wesele
18.08.2011 I

gospodarka Grudziądza

Pojawiła się nowa podstrona w kategorii praca. Zamieściłem tam tro­chę wybranych zdjęć, z dość dużego zlecenia, nad którym pra­co­wa­łem w ubieg­łym miesiącu. Polegało ono na sfotografowaniu pracy w 7 wy­ty­po­wa­nych za­kła­dach produkcyjnych Grudziądza. Były to (w kolejności zdjęć): W-Tech (me­ta­lo­we wyroby tłoczone), Vadain In­ter­na­tio­nal (kon­fek­cja wnętrz), Masmal (pro­duk­cja, kon­fekc­jo­no­wa­nie i dystrybucja wyrobów z tłuszczów zwierzęcych), SKS Con­nec­to (wiązki elektryczne), Lemigo (obuwie), Hydro Va­cuum (pom­py wo­dy), Schumacher (papier opakowaniowy) i Ter­me­tal (usługi cyn­ko­wa­nia). Część zdjęć z tego zlecenia, można obejrzeć tutaj.

zakłady produkcyjne Grudziądza
[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!