marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
24.05.2016 I

Ponad milion odsłon…

…moich zdjęć w Google Maps. Taką właśnie informację dostałem dzisiaj e-mailem.


23.05.2016 I

Paula i Niko

Fotoreportaż z ubiegłej soboty, podczas której, przysięgę mał­żeń­ską w toruńskim kościele, zawarła Paulina z Niko. Wesele odbyło się w tleńskiej „Evicie”. Skrócony zestaw obejrzeć można tutaj (click).


06.05.2016 I

Tobiasz Staniszewski – portret muzyka

W poniedziałek, dzięki uprzejmości zarządcy Pałacu Ostromecko, miałem możliwość pracy w tym miejscu nad portretami Tobiasza Staniszewskiego, finalisty ubiegłorocznego The Voice of Poland. Kilka wybranych zdjęć do obejrzenia na tej stro­nie, a wię­cej i wy­raź­nie większe na moim profilu G+.


26.04.2016 I

„Bezpieczne dziecko na drodze”

Fotoreportaż z powiatowego konkursu na temat bez­pie­czeń­stwa w ruchu drogowym, który odbył się dzisiaj w Szko­le Podstawowej nr 7 w Świe­ciu, we współ­or­ga­ni­za­cji z Ko­men­dą Powiatową Policji. Celem konkursu było przygotowanie jego młodych uczestników do egzaminu na kartę rowerową oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Konkurs zakończył się wręczeniem nagród lau­re­a­tom kon­kur­su wiedzy oraz konkursu plastycznego – „Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczeństwo ruchu dro­go­we­go”. Pełna fotorelacja do obejrzenia sp7-bdnd.saldat.pl.


02.04.2016 I

„Szmaragdowe Żyrafy” 2015,
koncert Stanisławy Celińskiej

Fotoreportaż ze „Szmaragdowych Żyraf” za ubiegły rok, oraz kon­cert Stanisławy Celińskiej w sali widowiskowej świeckiego OKSiR, do obejrzenia na stronie zyrafy2015.saldat.pl.


21.03.2016 I

„Zielony Szeląg” Poznań, dla InterDoor

Po tygodniach projektowania wizytówek, kopert, pa­pie­rów lis­to­wych, ulotek i plakatów, przyszła pora na sesję z ar­chi­tek­tu­ry wew­nętrz­nej, dla producenta drzwi – fir­my InterDoor. Tym razem pad­ło na biurowiec w Poz­na­niu, ochrzczony mianem „Zielony Szeląg”. Zdjęcia obej­rzeć można na tej stronie [click].


22.02.2016 I

Logo „Świat Lodów”

Dzisiaj kolejna pozycja w zakresie projektowania znaków fir­mo­wych. Logo z pełnym opracowaniem – dla pro­du­cen­ta proszków lodowych, z których latem, maszyny w ca­łej Polsce wyciskają pysz­ne lody. :)


12.02.2016 I

„Planeta Energii” w SP 7

Tytułowa „Planeta Energii” to (cytując organizatorów i uczest­ni­ków) autorski program edukacyjny Grupy Energa, który powstał z myś­lą o naj­młod­szych. Jego celem jest propagowanie wiedzy o ener­gii elektrycznej, w tym o jej bezpiecznym i rozsądnym użyt­ko­wa­niu oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw. Program re­a­li­zo­wa­ny jest w for­mie konkursu dla nauczycieli i ucz­niów klas I-III szkół podstawowych. Ich zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji oraz realizacji dodatkowych działań na temat energii elek­trycz­nej. W przypadku zespołu z „Sió­dem­ki” była to zbiórka zu­ży­tych baterii, konkurs plastyczny „Świeć przykładem – osz­czę”dzaj ener­gię elekt”rycz­ną!” oraz wystawienie pro­eko­lo­gicz­ne­go przed­sta­wie­nia dotyczącego elek­tro­od­pa­dów – wszystko to we współ­pra­cy z Przed­się­bior­stwem Uniesz­kod­li­wia­nia Odpadów „Eko-Wisła”. Była to znakomita okazja, by wyjść poza schemat zwykłych zajęć szkolnych i w kre­a­tyw­ny sposób przybliżyć najmłodszym za­gad­nie­nia związane z energią elektryczną.

Pod tym linkiem [click], znajduje się galeria ze wspo­mnia­nych zajęć oraz przedstawienia, które w ciągu os­tat­nich miesięcy miały miejs­ce w Szko­le Podstawowej nr 7.


01.02.2016 I

1996 – 2016

Jeśli komuś rzuciły się w oczy daty ze stopki na dole strony, to chy­ba już wie o co chodzi… Tak, w tym roku obchodzę swoje 20-lecie pracy twórczej (bo stażu jako takiego, mam już na swoim kon­cie ponad ćwierć wieku). W tym czasie, w swoim portfolio zgro­ma­dzi­łem ponad 70. klien­tów komercyjnych (firmy i instytucje), ale rów­nież kil­ka­dzie­siąt zadowolonych osób prywatnych. Wy­ko­na­łem setki pro­jek­tów graficznych, poczynając od akcydensów fir­mo­wych, lo­go­ty­pów, ulotek, plakatów, poprzez broszury rek­la­mo­we, foldery, periodyki pra­so­we, prezentacje multimedialne, ka­len­da­rze, ilu­stra­cje pra­so­we czy animacje, a na stronach in­ter­ne­to­wych, al­bu­mach i opra­co­wa­niach wydawnictw mu­zycz­nych, skoń­czyw­szy. Dla wspo­mnia­nej rzeszy klientów, w tym samym czasie wykonałem również pra­wie 100 000 zdjęć, które często były ele­men­ta­mi skła­do­wy­mi pro­jek­tu danego wydawnictwa. To jest praw­dzi­wy szmat czasu i og­rom pracy – ale co w nich najlepsze – pracy, którą się po prostu lubi. Przyjemność i satysfakcja z wy­ko­ny­wa­ne­go zawodu, to chyba jedna z naj­waż­niej­szych spraw w ży­ciu każdego człowieka.

Korzystając z corocznej, zimowej przerwy, zak­tu­ali­zo­wa­łem stronę ze zbiorem zdjęć o ponad 1750 zaległych fo­to­gra­fii. Niniejszym uzu­peł­ni­łem działy „koncert”, „MFOD”, dwa działy sportowe, „społeczne i kulturalne”, „architektura”, oraz stworzyłem nowy dział: „biz­ne­so­we”. Zmodyfikowałem też stronę główną ze zdję­cia­mi, aby poprawić czytelność i nawigację po niej – zapraszam do prze­glą­da­nia. A żeby dochować tradycji i nie po­zos­ta­wić tego wpisu jedynie w postaci tekstowej, dołączam prevki dwóch ostatnich zdjęć świeckiej architektury sakralnej.


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!