marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
02.06.2012 I

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Świecie 2012 – dzień 1

Zaczęło się – prawie miesiąc wcześniej niż w latach ubiegłych, i przy okazji trafiło na załamanie pogody… Zaczynam fotorelację: piątkowy wieczór – tradycyjnie – przemarsz na stadion i prezentacja orkiestr.


23.05.2012 I

Architektura

Z racji aktualnej pracy nad ulotką promującą atrakcje turystyczne na szlaku rzeki Wdy, potrzebowałem zdjęć obrazujących jeden z punk­tów opi­sa­nych w treści – mianowicie most kolejowy w Koz­ło­wie. Ilustrując rynek, zdecydowałem się także na od­świe­że­nie zdjęcia budynku Urzędu Skarbowego. Większe do obej­rze­nia na stronie ze zdję­cia­mi architektury.


18.05.2012 I

Ośrodek szkoleniowy Bart

Od wczesnych godzin rannych pracowałem w Tleniu, nad dru­gą częś­cią zle­ce­nia na zdjęcia ośrodka szkoleniowego firmy BART. Wy­bra­ne zdjęcia (44 sztuki) w większym rozmiarze, obej­rzeć moż­na na tej stronie.


16.05.2012 I

Wioleta i Jakub

Ubiegłej soboty fotografowałem przesympatyczną parę, pod­czas ich ślubu i wesela. W bardzo zmiennej pogodzie, towarzyszyłem im podczas przygotowań i ślubu w Świeciu i Jeżewie, a na koniec do­ku­men­to­wa­łem fantastyczną zabawę w Tleniu. Miałem spory kłopot, żeby wybrać zdjęcia do skrótu z tego dnia – czego skutkiem jest naj­obszerniejsza galeria ślubna na tej stronie. Pełny zestaw po­nad 350 zdjęć, niestety dostępny jest jedynie dla gości Wioli i Ku­by… Po klik­nię­ciu poniżej, można jednak obejrzeć ponad 80 zdjęć z tego wy­jąt­ko­we­go dnia.


06.05.2012 I

„Chwała Oręża Polskiego”

Fotorelacja z wczorajszego pikniku historycznego, który odbył się na zamku w Świeciu. Pełna galeria (131 zdjęć) do obejrzenia pod tym linkiem, a po kliknięciu na zdjęcia poniżej – mały skrót z tego wydarzenia.


23.04.2012 I

Ewelina

Dwa nowe portrety na tej stronie.


15.04.2012 I

„Ambasador Regionu 2011” [2]

…ambasadorzy Rosji i Indii, a także Kayah i Marcin Wyrostek wraz z zespołem Coloriage, oraz ~800 zaproszonych gości, uczest­ni­czy­ło wczoraj wieczorem w uroczystej, tytułowej gali, która mia­ła miejs­ce w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. O tym przed­się­wzię­ciu Kujawsko-Pomorskiego Klubu Kapitału, wspominałem dwa newsy wcześniej, przy okazji prezentowania materiałów pro­mo­cyj­nych, które na tę okazję składałem. Kilka godzin temu, dane mi było fo­to­gra­fo­wać nowego „Ambasadora Regionu” 2011 (Ja­ros­ła­wa Jó­ze­fo­wi­cza, prezesa Toruńskich Zakładów Materiałów Opat­run­ko­wych) i je­go be­ne­fis. Skrócony fotoreportaż do obejrzenia na tej stronie, a jeśli ktoś ma ochotę na przetrawienie prawie 200 zdjęć, zapraszam do pełnej fotorelacji.


13.04.2012 I

MIDI KN-27R – broszura produktowa

Pomiędzy kolejnymi zleceniami, skończyłem także broszurkę pro­duk­to­wą dla producenta klawiatury nożnej do instrumentów Ro­lan­da i innych, wyposażonych w złącze MIDI. Zakres prac do tej publikacji, to: opracowanie logotypu marki, wykonanie zdjęć pro­duk­tu, projekt i skład w dwóch wersjach językowych, oraz oczy­wiś­cie przy­go­to­wa­nie do druku. Broszurkę w większym rozmiarze i z detalami, obej­rzeć można tutaj [click]. Same zdjęcia wcześniej już prezentowałem na tej stronie.


06.04.2012 I

„Ambasador Regionu 2011”

Wczoraj zakończyłem także skład i przygotowanie do druku ma­te­ria­łów promocyjno-informacyjnych, na uroczystą galę wieńczącą wy­bo­ry „Ambasadora Regionu” roku 2011, która odbędzie się w przy­szłą sobotę w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. To przed­się­wzię­cie Kujawsko-Pomorskiego Klubu Kapitału i Urzędu Mar­szał­kow­skie­go, pod patronatem marszałka województwa – Piot­ra Cał­bec­kie­go, mające na celu promocję wybitnych ludzi świa­ta biznesu, nauki, sportu i kultury. W skład zestawu wchodziło kilka wariantów zaproszeń na poszczególne części imprezy (druk na pa­pie­rze po­wle­ka­nym, niepowlekanym oraz kalce technicznej), oraz 28-stronicowy informator oraz obwoluty. Więcej i większe na pod­stro­nie z bro­szu­ra­mi, ulotkami, etc.


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!