marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
23.03.2011 I

przemysłowo

W tym tygodniu, realizowałem m.in. zle­ce­nia na zdję­cia ar­chi­tek­tu­ry in­du­strial­nej. Wy­bra­łem dwa z nich jako do­peł­nie­nie dzia­łu ar­chi­tek­tu­ra. Pierw­sze, to bu­dyn­ki tech­no­lo­gicz­ne pa­pier­ni Mon­di Świe­cie SA, a dru­gie – plac bu­do­wy Cen­trum Han­dlo­we­go „Alfa” w Gru­dzią­dzu. Spe­cjal­ne po­dzię­ko­wa­nia dla in­struk­to­ra z Gru­dziądz­kie­go Klu­bu Ka­ja­ko­we­go „Nie­za­ta­pial­ni” za udo­stęp­nie­nie mi pod­da­sza w ich bu­dyn­ku, z któ­re­go okna mo­głem wy­ka­dro­wać in­te­re­su­ją­ce mnie żu­ra­wie i jed­no­cze­śnie tre­nu­ją­cą za­wod­nicz­kę. Nieco więk­sze – po klik­nię­ciu (na koń­cu ga­le­rii).


22.03.2011 I

Logotyp dla MMS Studio

MMS Studio to firma zaj­mu­ją­ca się pro­duk­cją pro­gra­mów te­le­wi­zyj­nych (m.in. lo­kal­ne­go „Po obu stro­nach Wi­sły&rdquo:)) oraz re­kla­mą i us­łu­ga­mi z za­kre­su pu­blic re­la­tions. Po­pro­szo­no mnie o za­pro­jek­to­wa­nie no­we­go zna­ku fir­mo­we­go dla tego pro­duk­tyw­ne­go, dy­na­micz­ne­go trio, cze­go efekt moż­na zo­ba­czyć po­ni­żej:

MMS Studio logo
18.03.2011 I

„Hałabuda” w Cafe Kultura

Po kilku godzinach od nagrania pierwszej płyty, nowy zespół An­drze­ja Ha­ła­bu­dy, o nazwie… „Hałabuda”, wystąpił na scenie Cafe Kultura. Kilka zdjęć z tego kameralnego koncertu, obejrzeć można [tutaj].

Hałabuda
13.03.2011 I

Prezentacja I-wszego zespołu Wdy Świecie

Dzisiaj, podczas gali finałowej Stalex Ligi, działacze Wdy Świecie, uroczyście zaprezentowali pierwszy zespół przed rundą wiosenną. Fotorelację z tej prezentacji obejrzeć można [tutaj].

Prezentacja pierwszego zespołu Wdy Świecie
25.02.2011 I

„Szmaragdowe Żyrafy”

 

Szmaragdowe Żyrafy
11.02.2011 I

karnawał w twon

Po kilku latach, ponownie odwiedziłem pod­o­piecz­nych To­wa­rzyst­wa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu. Tym razem nie re­jes­tro­wa­łem typowych, codziennych zajęć. Dzisiaj trafiłem (a właś­ci­wie umówiłem się wcześniej na tę okazję) na bal kar­na­wa­ło­wy. Zestaw 34 klatek z tej zabawy, zobaczyć można [tutaj].

Zabawa karnawałowa w TWON
27.01.2011 I

Nowe strony

W ostatnich dniach skończyłem prace nad stroną dla ośrodka „Per­ła Borów” oraz wizytówką www dla małej firmy transportowej „Mrów­ka Transport”.


23.01.2011 I

kolejne zwycięstwo KK Świecie

Dzisiaj z drużyną MON-POL Płock. Więcej [tutaj].

KK Świecie - MON-POL Płock
20.01.2011 I

Mrówka Transport

Zdjęcie reklamowe dla małej firmy transportowej. Większe, po klik­nię­ciu na fotkę.

Mrówka Transport
09.01.2011 I

19 Finał WOŚP w Świeciu

Oprócz dzieci i młodzieży ze Świecia, wystąpili także „Zagadka” oraz „Jafia Namuel”. Galeria zdjęć z imprezy w hali widowiskowo-spor­to­wej, do obejrzenia tutaj.

19 finał WOŚP w Świeciu. Zagadka, Jafia Namuel
[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!