marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
25.06.2017 I

Jubileuszowy „Dzień Papiernika”

Ciąg dalszy obchodów 50-lecia istnienia zakładu celulozowo-pa­pier­ni­cze­go w Świeciu. Na zaproszenie Mondi Świecie S.A. pod świecki zamek zjechali m.in.: Marcin Prokop, Robert Janowski z zes­po­łem, oraz ZakoPower. Kilkudziesięciu pracowników otrzy­ma­ło odznacznia państwowe, a imprezę zakończył pokaz sztucz­nych ogni. Zapraszam do galerii.


23.06.2017 I

50-lecie zakładu Mondi w Świeciu

Zakład celulozowo-papierniczy Mondi Świecie w tym roku ob­cho­dzi 50-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, wczoraj odbyły się uro­czys­te obchody tego jubileuszu. Zapraszam do galerii.


13.06.2017 I

„Dzień Szczególny” w Mondi

To dzień, który Mondi Świecie S.A. cyklicznie poświęca na zin­ten­sy­fi­ko­wa­ną edukację swojej załogi, w za­kre­sie BHP i ochro­ny śro­do­wis­ka. Najczęściej jest to cykl spotkań i pre­le­kcji wydziałowych, a w tym roku (jak zresztą i w ubie­głym) postawiono na plener i zwią­za­ne z nim pokazy oraz kon­kur­sy. Tego roku, w tych wy­da­rze­niach uczestniczyła także młodzież z Tech­ni­kum Pa­pier­ni­cze­go w Świe­ciu. Zainteresowanych tym, jak się to robi w takiej firmie jak Mondi, zapraszam do obejrzenia galerii z te­go dnia [click].


11.06.2017 I

7. Blues na Świecie Festival – dzień 2

Wczoraj, na deskach świeckiego amfiteatru, swoje możliwości in­stru­men­tal­ne i wokalne, prezentowali: Sławek Wierzcholski i Noc­na Zmiana Bluesa, Latvian Blues Band, Sari Schorr, Big Blues Or­che­stra i goście (m.in. Grażyna Łobaszewska, Anita Lipnicka). Fotorelacja (255 zdjęć) do obejrzenia na bnsf17.saldat.pl.


10.06.2017 I

7. Blues na Świecie Festival – dzień 1

Pierwszy dzień za nami. Wystąpili: J.J. Band, Thorbjørn Risager & Black Tornado, Ben Poole, Voo Voo. Całość zakończyła się nad ranem Jam Session w świeckim OKSiR. Fotorelacja (280 zdjęć) do obejrzenia na bnsf17.saldat.pl.


03.06.2017 I

III Kociewski Rajd MTB

Tegoroczna edycja tego rajdu nad jeziorem Deczno, odbyła się w ra­mach Tryptyku Sportowego Mondi, które z kolei jest kluczową częścią Święta Papieru, organizowanego przez Mondi Świecie S.A. Zapraszam do galerii na 3-mtb.saldat.pl.


23.05.2017 I

„Odloty hesji 4”

Czwarty album fotografii lotniczej Sławka „hesji” Kraj­niew­skie­go, i jednocześnie czwarty przy którym pracowałem. Po trzech ty­go­dniach druku i introligatorki, wczoraj dokonałem formalnego od­bio­ru i cztery europalety pojechały do Łodzi. Objętość 220 stron, oprawa twarda, dwie wersje jezykowe, 1000 sztuk. Większe można zobaczyć na jednej z podstron z pro­jek­ta­mi. Natomiast za­in­te­re­so­wa­nych kupnem albumu, zapraszam na stronę sprzedażową autora lub do sklepu mecenasa tego wydania.


20.05.2017 I

„Rycerze Kultury”

Fotoreportaż z dzisiejszej uroczystej gali, która stanowi po­dzię­ko­wa­nie dla działaczy, sponsorów i partnerów ośrodka. Zdjęcia moż­na obejrzeć na stronie http://rycerze-kultury.saldat.pl.


19.05.2017 I

„Od włókna do tektury”

To tytuł cyklicznego seminarium Mondi Świecie SA. Właśnie pod­czas tego seminarium odbywającego się w toruńskim hotelu „Co­per­ni­cus” pracowałem przez ostatnie trzy dni. Efektem tego jest prawie 600 zdjęć, na które można rzucic okiem na stronie seminar17.saldat.pl, lub obejrzeć skrótowiec w niższej roz­dziel­czoś­ci na tej podstronie.


13.05.2017 I

IV Bieg Rycerski

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji (prawie 360 zdjęć) z dzi­siej­sze­go, czwartego już Biegu Rycerskiego, który odbył się pod świec­kim zamkiem [click].


20.04.2017 I

„Drzwi do projektowania” – Warszawa

Dzisiejsze południe spędziłem w restauracji Winosfera w War­sza­wie, fo­to­gra­fu­jąc spotkanie projektantów, które odbywało się pod ty­tu­ło­wym hasłem. To kolejne z cyklu prelekcji i prezentacji, or­ga­ni­zo­wa­nych przez markę Inter Door, mające na celu przybliżenie nowych rozwiązań z za­kre­su architektury wnętrz.


12.04.2017 I

„Wstęga” dla Mondi Świecie S.A.

Odebrałem właśnie z drukarni nakład kolejnej „Wstęgi”, czyli biu­le­ty­nu firmowego Mondi Świecie S.A., który składałem tydzień temu. Tym razem było to 40 stron i 50 zdjęć wy­ko­na­nych na po­trze­by tej publikacji.


05.04.2017 I

Bezpieczny 3-klasista na drodze

Pod takim tytułem, w Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu, odbył się dzisiaj powiatowy konkurs wiedzy o ruchu dro­go­wym. O szcze­gó­łach można przeczytać tutaj, a do galerii zapraszam na stronę bezpieczny-3-klasista.saldat.pl.


24.03.2017 I

Tadeusz Zwiefka w BART Sulnowo

Fotogaleria z dzisiejszej wizyty roboczej europosła Tadeusza Zwief­ki, w fir­mie BART Sulnowo. Zapraszam [click].


17.03.2017 I

„Polubić Sport” – finał klas I

Fotogaleria z dzisiejszego fi­na­łu akcji „Po­lu­bić Sport” w edy­cji dla klas I. Zapraszam [click].


14.03.2017 I

Drzwi InterDoor – apartament w stolicy

Dzisiejsze południe spędziłem w War­sza­wie, na zle­ce­niu dla fir­my-mar­ki InterDoor. Tym ra­zem, skrzy­dła drzwio­we fo­to­gra­fo­wa­łem nie jak zaw­sze – w ho­te­lu, por­cie lot­ni­czym, na uni­wer­sy­te­cie czy w kli­ni­ce, a w pry­wat­nym apar­ta­men­cie. Wię­cej i więk­sze, do obej­rze­nia na koń­cu tej podstrony.


05.03.2017 I

„W objęciach tanga”

Taki tytuł miało wczorajsze, wieczorne spotkanie Bydgoskich Di­no­zau­rów, przy którym pracowałem w restauracji „CO” w Byd­gosz­czy. Koncert, prelekcje nt. tanga i muzyki z nim związanej, nauka podstawowych kroków pod okiem mistrza, oraz oczywiście jadło, napitki i masa dobrej zabawy dla seniorów (i nie tylko nich).


23.02.2017 I

„Drzwi do projektowania” – Poznań

Dzisiejsze południe spędziłem w Concordia Design w Poznaniu, fo­to­gra­fu­jąc spotkanie projektantów, które odbywało się pod ty­tu­ło­wym hasłem. To jedno z cyklu prelekcji i prezentacji, or­ga­ni­zo­wa­nych przez markę Inter Door, mające na celu przybliżenie nowych rozwiązań z zakresu architektury wnętrz.


16.02.2017 I

1 rok i 3 miliony odsłon moich zdjęć

Po roku od rozpoczęcia udziału w programie Google „Lokalni prze­wod­ni­cy”, moje zdjęcia dodane do miejsc na mapach Google, zos­ta­ły wyświetlone już 3 miliony razy. Przed chwilą dotarła do mnie wiadomość e-mail z tą informacją.


[58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2017 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!