marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
15.08.2014 I

Monika i Marek – nietypowo

W Polsce utarł się schemat, że zaślubiny muszą się zakończyć we­se­lis­kiem z tańcami i zabawami, dodatkowo suto zakrapianymi al­ko­ho­lem… Moja najlepsza przyjaciółka (mimo, że całe życie zwią­za­na z tań­cem) ze swoim życiowym partnerem, zdecydowali ina­czej. Wysz­ło bardzo przyjemnie – bez zmęczenia, hałasu, etc. Mi się bardzo podobało. Zestaw skrócony, do obejrzenia tutaj [click].


13.08.2014 I

Paulina i Jarek

W najgorętszą chyba sobotę tych wakacji (2 sierpnia), fo­to­gra­fo­wa­łem ślub i wesele przesympatycznej pary z Chełmna. Oglądając wyb­ra­ne przeze mnie zdjęcia (wszystkich wyszło ponad 450, więc z oczy­wis­tych względów ich tu nie opublikuję), zwróccie uwagę na pojazdy zaparkowane przed kościołem, które stanowiły później trzon ko­ro­wo­du weselnego. Chyba nie trudno się domyślić, jaki zawód uprawia Jarek. Zestaw skrócony, do obejrzenia tutaj [click].


06.08.2014 I

Pożegnanie z nianią…

Rozstania nigdy nie są łatwe – wszyscy o tym dobrze wiemy… Niektórzy jednak potrafią pomyśleć o tym nieco wcześniej i za­mó­wić sobie sesję, aby oglądając zdjęcia, móc później powspominać miłe chwile. Tak też zrobiła opiekunka oraz rodzice małej Małgosi. Dzisiejszego popołudnia, w świeckim ogródku jordanowskim, fo­to­gra­fo­wa­łem całą czwórkę podczas ostatnich, wspólnych chwil. Więcej i większe tutaj [click].


15.07.2014 I

A w Świnoujściu…

Miniony weekend spędziłem (częściowo) na pracy w Świnoujściu. Rozpoczęło się od fotografowania sypialni jednego z apar­ta­men­tów. Więcej i większe tutaj [click].

Następne było zlecenie managerów no­we­go kompleksu ho­te­lo­we­go, na zdjęcia… architektury Świnoujścia, choć – nie do końca. ;) Architekt wnętrz, zajmująca się powstającym kompleksem zde­cy­do­wa­ła o udekorowaniu korytarzy fo­to­gra­ma­mi o rozmiarze ~1,5 m, przedstawiającymi w czerni i bieli elementy cha­rak­te­rys­tycz­ne dla Świnoujścia i jego okolic. Nie miały być to typowo pocz­tów­ko­we widoki, stąd też trochę abstrakcyjnych ujęć w tym zes­ta­wie. Więcej rzecz jasna po kliknięciu.


06.07.2014 I

„Przebudzenie – ciąg dalszy”, etap I

Bezpośrednio po poniższym pikniku ekologicznym, fo­to­gra­fo­wa­łem pokaz mody, który był zwieńczeniem I etapu „Przebudzenie – ciąg dalszy”. Taki tytuł nosi kolejna akcja kulturalna Kariny Dzie­we­czyńs­kiej, zorganizowana przy współudziale ze świeckim OKSiRem. Tym razem, zaproszoną artystką była Justyna Koeke. W za­pro­jek­to­wa­nych (na podstawie dziecięcych rysunków jej i jej sióstr) oraz wykonanych przez nią strojach, miały wystąpić świec­kie seniorki. Udało się pozyskać komplet chętnych pań i przez 4 dni trwało przy­mie­rza­nie, poprawianie, oraz nauka choreografii do sobotniego po­ka­zu. Przez cały ten czas towarzyszyłem przy­go­to­wa­niom z apa­ra­tem (próby, przymiarki, nauka choregografii), a w so­bo­tę dodatkowo wykonałem sesję studyjną wszystkich bo­ha­te­rek w ich bajkowych wdziankach. Pełną fotorelację, po­dzie­lo­ną na poszczególne dni, obejrzeć można na tej stronie [click].


06.07.2014 I

Piknik „Eko-Wisły”

Przedsiębiorstwo unieszkodliwiania odpadów „Eko-Wisła” zor­ga­ni­zo­wa­ło dzisiaj na Dużym Rynku ekologiczny piknik dla miesz­kań­ców Świecia. Fotoreportaż z tej imprezy, do obejrzenia tutaj [click].


01.07.2014 I

„Wstęga”

Krótko przed rozpoczęciem poniższej trzydniówki (XXX MFOD), skończyłem skład kolejnego wydania biuletynu zakładowego „Wstęga” dla Mondi Świecie SA. Dzisiaj odebrałem gotowy nakład i dos­tar­czy­łem pracownikom tego największego w Świeciu za­kła­du. Tym razem to 36 stron, a na nich m.in. prawie 60 zdjęć mojego autorstwa.


29.06.2014 I

XXX MFOD – dzień 3

Nooo… i 3-dniówka za mną. W sumie prawie 40 godzin pracy i efekt w postaci 600 zdjęć – do obejrzenia na tej stronie [click].


29.06.2014 I

XXX MFOD – dzień 2

Kolejny dzień Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych – za nami. Nie dość, że nawet na chwilę na niebie nie pojawiło się słoń­ce, to ulewy nie oszczędziły Świecia, a przede wszystkim widzów i ma­jo­re­tek. Ponad 300 zdjęć z drugiego dnia MFOD do obejrzenia na tej samej stronie co wczoraj [click].


28.06.2014 I

XXX MFOD – dzień 1

Widzowie oraz uczestnicy, doskonale wiedzą co kryje się za tym skró­tem. To Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, który w Świe­ciu odbywa się właście po raz 30. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z pierwszego dnia [click].


18.06.2014 I

Eko-Wisła

Dzisiaj, dla odmiany, spędziłem poranek na budowie kompleksu uniesz­kod­li­wia­nia odpadów „Eko-Wisła” w Sul­nów­ku koło Świe­cia. To jeden z fragmentów realizacji zestawu materiałów do­ku­men­ta­cyj­no-promocyjnych. Więcej i więk­sze na nowej podstronie, w dzia­le obrazującym pracę ludzi w różnych branżach.


15.06.2014 I

„Czar dwóch kółek”

Po wczorajszym fotografowaniu niżej wspomnianego „Dnia Pa­pier­ni­ka”, dzisiejsze przedpołudnie spędziłem na stadionie świec­kiej „Wdy” fotografując zawody rowerowe dla dzieci i do­ros­łych. Pogoda podobna jak wczoraj, ale wszyscy bawili się świetnie. Nie obyło się oczywiście bez upadków… Na pełną fotorelację za­pra­szam tutaj [click].


15.06.2014 I

„Dzień Papiernika”

Kolejna realizacja dla Mondi Świecie S.A. Tym razem – coroczne święto – „Dzień Papiernika”. To piknik rodzinny dla pracowników tej firmy, który ma miejsce każdego roku w czerwcu. Rozpoczął się jak zwykle meczem piłki nożne między drużyną Mondi a zespołem „Przyjaciół Mondi”, a po nim całość imprezy toczyła się pod świec­kim zamkiem. Słońce niezbyt dopisało, od czasu do czasu jedynie wyzierając przez stalowe chmury, niemniej jednak radości dzie­ciom, na które jak zwykle czekała moc atrakcji, wcale to nie ode­bra­ło. W nie­co chłodny już wieczór, dorosłych rozgrzał natomiast za­pro­szo­ny zespół Kombii. Pełna relacja z tej wczorajszej imprezy, do obejrzenia tutaj [click].


12.06.2014 I

„Dzień Szczególny”

To dzień, który Mondi Świecie S.A. cyklicznie poświęca na zin­ten­sy­fi­ko­wa­ną edukację swojej załogi, w zakresie BHP i ochrony śro­do­wis­ka. Najczęściej jest to cykl spotkań i prelekcji wydziałowych, a w tym roku postawiono na plener i związane z nim pokazy oraz kon­kur­sy. Pogoda dopisała, a chwile spędzone na ciekawych pre­zen­ta­cjach i współzawodnictwie, z pewnością dobrze wpłynęły na po­sze­rze­nie świadomości we wspomnianych aspektach. Galeria zdjęć z te­go dnia, do obejrzenia tutaj [click].


[43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright 1996-2014 marcin.STIG.saldat