„Ambasador Regionu” 2011

Powyższy tytuł, przyznawany przez Ku­jaw­sko-Pomorski Klub Kapitału, to wy­róż­nie­nie dla wybranej osoby (ze świata biznesu, nau­ki, kultury oraz sportu), która swoją pas­ją, umie­jęt­noś­cia­mi lub dokonaniami, przy­czy­ni­ła się do promowania regionu w Pols­ce i na świe­cie. Zamieszczone zdję­cia, to skró­co­ny fo­to­re­por­taż z uroczystej gali, któ­ra odbyła 14 kwiet­nia 2012 w Fil­har­mo­nii Pomorskiej w Bydgoszczy. Pełny fo­to­re­por­taż, do obej­rze­nia na stronie: www.saldat.pl/upload/amb-reg/.