Medyczne

Pierwsze dwa – to ujęcia łóżka szpitalnego marki Stolter, wybranego przez Wielką Or­kie­strę Świątecznej Pomocy, do po­da­ro­wa­nia szpitalom w roku 2014. Kolejne, to fo­to­gra­fie poglądowe i in­struk­ta­żo­we do ma­te­ria­łów promocyjnych narzędzi chi­rur­gicz­nych – w tym zupełnej nowości na rynku polskim – skalpela 3D.