drzwi „InterDoor” [1]

Zdjęcia na potrzeby materiałów mar­ke­tin­go­wych dla producenta drzwi InterDoor, uka­zu­ją­ce finalny produkt w realnym uży­ciu. Pierw­szy zes­taw (14 zdjęć), to biu­ro­wiec „Zie­lo­ny Sze­ląg” w Poz­na­niu, dru­gi zes­taw (19 zdjęć) po­cho­dzi z por­tu lot­ni­cze­go w Gdańs­ku, trze­ci zes­taw (11 zdjęć) z fi­na­li­zo­wa­ne­go w tym mo­men­cie pro­jek­tu ho­te­lo­we­go „Baltic Park Molo” na świ­no­uj­skiej promenadzie. Czwar­ty zes­taw (11 zdjęć) z muzeum Ta­de­usza Kan­to­ra – „Cri­co­te­ca” w Kra­ko­wie, pią­ty (13 zdjęć) z ho­te­lu Ho­li­day Inn w Wał­brzy­chu, szós­ty (11 zdjęć) z no­we­go ter­mi­na­lu por­tu lot­ni­cz­ego w Gdańs­ku, siód­my (12 zdjęć): w Blue Dia­mond Ho­tel pod Rze­szo­wem, ós­my (9 zdjęć), to Con­cor­dia De­sign w Poznaniu. Ostatnie 9, z pry­wat­ne­go apar­ta­men­tu w War­sza­wie.

Kolejne sety zdjęć z innych realizacji, obejrzeć można na tej stronie [click].