Pracownie OKSiR

Zdjęcia z sesji do ka­len­da­rza Ośrod­ka Kul­tu­ry Spor­tu i Re­kre­a­cji oraz Mias­ta Świe­cie na rok 2018. Za­mys­łem wy­daw­ców by­ło za­pre­zen­to­wa­nie pra­cow­ni i sek­cji Ośrodka.