marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
01.02.2018 I

Studniówka I L.O.

W ubiegłą sobotę mia­łem oka­zję fo­to­gra­fo­wać stu­dniów­kę trzech klas ma­tu­ral­nych I. Li­ce­um Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Świe­ciu. Skrót z po­nad 450 zdjęć za­mieś­ci­łem tutaj [click].


18.11.2017 I

Kalendarz OKSiR / Świecie 2018

Kolejny kalendarz. A właś­ci­wie to tyl­ko zdję­cia do nie­go, ale po kolei… Tym ra­zem nie do koń­ca au­tor­ski, cho­ciaż by­łem od­po­wie­dzial­ny za przy­go­to­wa­nie se­sji i wy­ko­na­nie fo­to­gra­fii wg za­ło­żeń, oraz skład sa­me­go ka­len­da­rza i je­go przy­go­to­wa­nie do dru­ku. Gdy­bym od­po­wia­dał za to od A do Z, to nig­dy w ży­ciu nie zde­cy­do­wał­bym się na za­pro­jek­to­wa­nie ka­len­da­rza na mo­dłę ubie­głe­go wie­ku. Wepch­nię­cie trzech ka­len­da­riów na jed­ną stro­nę, to tak nie­do­rzecz­ny ar­cha­izm, że aż nie­przy­jem­nie się nad czymś ta­kim pra­cu­je. Lu­dzie, na­praw­dę? W do­bie ka­len­da­rzy on-line, w smart­fo­nach, kom­pu­te­rach, etc., w pu­bli­ka­cji 12-stro­ni­co­wej na­praw­dę pot­rze­ba aż 3 mie­się­cy na jed­nej stro­nie (i to jesz­cze z imio­na­mi i tak ab­sur­dal­ny­mi „świę­ta­mi” jak „Dzień Sa­mo­rzą­du Te­ry­to­rial­ne­go” czy „Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Mi­sia”)? Czy ta­kie coś jest po­trzeb­ne zwy­kłe­mu czło­wie­ko­wi, do któ­re­go prze­cież ta­ki ka­len­darz jest kie­ro­wa­ny? No nic… Ca­ły e­fekt de­ta­licz­noś­ci zdjęć po­szedł w dia­bły, bo ile moż­na doj­rzeć na zdję­ciach, ma­ją­cych rap­tem 30 cm? Po­ten­cjał był, a skoń­czy­ło się jak zaw­sze, kie­dy o koń­co­wym kształ­cie de­cy­du­je ktoś inny niż projektant…


04.11.2017 I

„Opertowski” – nocne

Kolejna realizacja dla firmy „Opertowski”. Tym razem zdjęcia „noc­ne” taboru firmy. Więcej i więk­sze, dołożyłem do strony z po­prze­dni­mi realizacjami.


16.10.2017 I

Sabina i Dawid

Fotorelacja z ostatniego… wtor­ku. Tak, te­go dnia, ta sym­pa­tycz­na pa­ra usta­no­wi­ła dniem chrztu swo­je­go sy­na, a nie­ja­ko przy oka­zji, rów­nież koś­ciel­ne­go do­peł­nie­nia swoich wcześ­niej­szych ślu­bów. Wy­da­rze­nie ma­łe, ro­dzin­ne, acz­kol­wiek nad­zwy­czaj miłe.


05.10.2017 I

„Drzwi do projektowania”

Pod takim hasłem, firma Inter­drex or­ga­ni­zu­je spot­ka­nia z ar­chi­tek­ta­mi, pre­zen­tu­jąc im swo­je naj­now­sze roz­wią­za­nia do­ty­czą­ce drzwi do pro­jek­to­wa­nych przez nich wnętrz. Tym ra­zem, po­po­łud­nio­wo-wie­czor­ne spot­ka­nie od­by­ło sie w Ło­dzi, a kon­kret­nie – w Fa­bry­ce De­sig­nu „Milio No­va”. Po­ni­żej ma­ły skrót z fo­to­re­la­cji, któ­rą wczo­raj wy­ko­na­łem na za­mó­wie­nie InterDrex.


23.09.2017 I

„Nocne Śpiewanie” – dzień 2.

Fotorelacja z drugiego dnia 34. Ma­ra­to­nu Pio­sen­ki Oso­bis­tej „Noc­ne Śpie­wa­nie”. Peł­na ga­le­ria do obej­rze­nia na stro­nie mpo34.saldat.pl.


22.09.2017 I

„Nocne Śpiewanie” – dzień 1.

Fotorelacja z pierwszego dnia 34. Ma­ra­to­nu Pio­sen­ki Oso­bis­tej „Noc­ne Śpie­wa­nie”. Peł­na ga­le­ria do obej­rze­nia na stro­nie mpo34.saldat.pl.


17.09.2017 I

IV Półmaraton Mondi

Fotorelacja z IV. Półmaratonu Mondi dla ama­to­rów, od­by­wa­ją­ce­go się w ra­mach „Święta Papieru”, do obejrzenia tutaj [click]. Na­to­miast ze skró­co­nym zes­ta­wem, za­poz­nać się moż­na na tej podstronie.


06.09.2017 I

Produkcja mebli medycznych

Dzisiaj trochę zdjęć z pro­duk­cji me­bli me­dycz­nych, w fir­mie Stiegelmeyer.


18.08.2017 I

Kalendarz dla Kemiry

Dzisiaj do druku wysłałem taki oto kalendarz czterodzielny, który wykonałem na zlecenie firmy z branży chemii papierniczej.


15.08.2017 I

Stacja ZWiK w Morsku

W ten świąteczny poranek, na zlecenie Zakładu Wodociągów i Ka­na­lizacji w Świeciu, fotografowałem odnowioną stację uzdatniania wody w Morsku. Nowe zdjęcia zastąpiły poprzednie na tej pod­stro­nie [click].


13.08.2017 I

„Dmuchawce, latawce”

Mały fotoreportaż z pikniku dla dzieci, który odbył się dzisiaj pod świeckim zamkiem. Zapraszam [click].


04.08.2017 I

Transport, spedycja, serwis

Tytułowe specjalności to profil działalności firmy „Opertowski”, dla której wykonałem ostatnie zdjęcia. Więcej i większe, do obej­rze­nia na tej podstronie [click].


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!